Informácie

Základné informácie o nákupe na Florbal.com.

 1. Ako nakupovať
 2. Obchodné podmienky
 3. Doručovanie tovaru
 4. Reklamácia, vrátenie tovaru
 5. Časté otázky
 6. O nás

1. Ako nakupovať

Nákup na Florbal.com je ľahký, napriek tomu si vám dovoľujeme ponúknuť jednoduchý návod, ako správne nakupovať.

1. Nájdite si v obchode tovar, ktorý chcete kúpiť. 

2. Potom kliknite na tlačidlo "Do košíka". V tejto chvíli ešte nie je nič záväzné, objednávku môžete kedykoľvek zrušiť. 

3. Ak chcete kúpiť viac vecí, hľadajte ďalej, prezerajte si, vyberajte a ak vám do oka padne niečo ďalšie, opäť kliknite na tlačidlo "Do košíka". Samozrejme môžete objednávať aj viac kusov. Vo vašom "Nákupnom košíku" vpíšte do položky "Množstvo" požadovaný počet kusov a potom kliknite tlačidlo "Prepočítať". 

4. Ak máte definitívne vybrané, a chcete si tovar objednať, kliknite v "Nákupnom košíku" na tlačidlo "Zaplatiť" (ak nie ste v "Nákupnom košíku", kliknite na pravej strane "Zaplatiť").

5. Po zadaní objednávky budete vyzvaní k prihláseniu, ak ste registrovaným zákazníkom alebo budete požiadaní o e-mailovú adresu, ak nakupujete na Florbal.com po prvýkrát. 

6. Po prihlásení či zadaní e-mailové adresy budete automaticky presmerovaní na stránku, na ktorej určíte miesto a spôsob dodania tovaru. 

7. Na nasledujúcej stránke sa zobrazí vaša kompletná objednávka vrátane poštovného a celkovej čiastky, ktorú vám budeme účtovať. Ak nemáte už žiadne výhrady, kliknite ¨na "Potvrdiť objednávku", čím sa objednávka stáva z Vašej aj z našej strany záväznou. 


8. Ak je objednávka úspešne odoslaná a zapísaná do databáze, zobrazí sa vám číslo tejto objednávky. Na Vašu e-mailovú adresu dostanete potvrdenie objednávky. Pozor - ak vám potvrdenie objednávky elektronickou poštou nepríde, môže to znamenať, že sa objednávka správne neuložila do databáze. V takom prípade nás okamžite kontaktujte. 

9. Zásielka, ktorú dostanete, bude obsahovať daňový doklad. Ďakujeme Vám, že ste sa rozhodli nakupovať práve u nás.

Hore

2. Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sú v zmysle ust. § 1751 zák. č. 89/2012 Sb., občianskeho zákonníka (ďalej len „občiansky zákonník“) neoddeliteľnou súčasťou kúpnych a rezervačných zmlúv uzavretých medzi zákazníkom a predajcom prostredníctvom internetových stránok a e-shopu www.florbal.com.

I.2. Vymedzenie pojmov: 

E-shop - internetové stránky, elektronický obchod a rezervačný systém, všetko dostupné na internetovej adrese www.florbal.com.

Predajca - Florbal.com s.r.o. s miestom podnikania v Brne, Hlinky 34, Brno, PSČ: 603 00, IČ: 03933008, prevádzkujúci e-shop.

Predajňa – predajňa florbalového vybavení na adrese Hlinky 34, Brno, PSČ: 603 00, prevádzkovaná Predajcom.

Zákazník -  osoba uzatvárajúca s predajcom prostredníctvom e-shopu kúpnu alebo rezervačnú zmluvu.

Spotrebiteľ - podľa ust. § 419 obč. zákonníka je spotrebiteľom každý človek, ktorý mimo rámec svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámec samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak jedná.

Podnikateľ - osoba, ktorá neuzatvára zmluvu ako spotrebiteľ.

Rezervácia - pokiaľ si zákazník pomocou formulára kliknutím na tlačidlo „rezervovať“ rezervuje tovar, nedochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy. Tovar je pre zákazníka rezervovaný v predajni za účelom jeho prehliadky a možnosti vyskúšania pred prípadnou kúpou.

Uplatnenie rezervácie – prehliadka a vyskúšanie si rezervovaného tovaru na predajni na základe uzavretej rezervačnej zmluvy. 

II. Uzavretie kúpnej zmluvy

II.1. Tovar ponúkaný v e-shope za tam uvedenú cenu predstavuje v zmysle ust. § 1732 odst. 2 občianskeho zákonníka ponuku na uzatvorenie kúpnej alebo rezervačnej zmluvy s výhradou vyčerpania zásob alebo straty schopnosti podnikateľa plniť.

II.2. Zákazník môže prostredníctvom e-shopu pomocou formulára kliknutím na tlačidlo „kúpiť“ ponuku na uzatvorenie kúpnej zmluvy odoslaním záväznej objednávky prijať, alebo si môže tovar prostredníctvom formulára kliknutím na tlačidlo „rezervovať“ rezervovať na predajni za účelom jeho prezretia a možnosti vyskúšania pred prípadnou kúpou, a to za cenu uvedenú na e-shope v dobe odoslania rezervácie.

II.3. Kúpna zmluva je uzavretá odoslaním objednávky zákazníka prostredníctvom e-shopu.

II.4. Obsah zmluvy je zákazníkovi potvrdený predajcom  po odoslaní objednávky spolu s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a daňovým dokladom/faktúrou na e-mail uvedený zákazníkom v objednávke.

II.5. Kúpna zmluva nevznikne v prípade, kedy zásoby tovaru za podmienok uvedených v objednávke zákazníka sú už vyčerpané alebo v prípade straty schopnosti podnikateľa podľa týchto VOP plniť (napr. ak sa tovar prestane vyrábať, zmenia sa jeho vlastnosti či dôjde k zvýšeniu cien výrobcu).

III. Uzavretie rezervačnej zmluvy

III.1. Tovar ponúkaný v e-shope za tam uvedenú cenu predstavuje v zmysle ust. § 1732/2 občianskeho zákonníka ponuku na uzavretie kúpnej alebo rezervačnej zmluvy s výhradou vyčerpania zásob alebo straty schopnosti podnikateľa plniť.

III.2. Zákazník môže prostredníctvom e-shopu pomocou formulára kliknutím na tlačidlo „kúpiť“ ponuku na uzavretie kúpnej zmluvy odoslaním záväznej objednávky prijať alebo si môže tovar prostredníctvom formulára kliknutím na tlačidlo „rezervovať“ rezervovať na predajni za účelom jeho prezretia a možnosti vyskúšania pred prípadnou kúpou. Rezervácia sa vzťahuje aj na cenu uvedenú v e-shope v dobe odoslania rezervácie.

III.3. Rezervačná zmluva je uzavretá odoslaním rezervácie zákazníka prostredníctvom e-shopu.

III.4. Obsah zmluvy je zákazníkovi potvrdený predajcom po odoslaní rezervácie spolu s týmito obchodnými podmienkami na e-mail uvedený zákazníkom v rezervácii.

III.5. Skutočnosť, že je rezervovaný tovar pripravený na predajni predajcu na prezretie, bude zákazníkovi oznámená predajcom na e-mail uvedený zákazníkom vo formulári.

III.6. Rezervačná zmluva nevznikne v prípade, kedy zásoby tovaru za podmienok uvedených v rezervácii zákazníka sú už vyčerpané alebo v prípade straty schopnosti podnikateľa podľa týchto VOP plniť (napr. ak sa tovar prestane vyrábať, zmena sa jeho vlastnosti či dôjde k zvýšeniu cien výrobcu).

IV. Základné práva a povinnosti kúpnej zmluvy

IV.I. Kúpnu cenu je v prípade uzavretia kúpnej zmluvy prostredníctvom e‑shopu možné uhradiť platobnou kartou prostredníctvom platobného portálu, prevodom/vkladom na účet a na dobierku.

IV.2. Pri platbe na dobierku je kúpna cena splatná pri dodaní tovaru zákazníkovi. Pri platbe platobnou kartou či prevodom/vkladom na účet je kúpna cena splatná do 14 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.

IV.3. Predajca je povinný zákazníkovi tovar odoslať do 14 dní od uzavretia kúpnej zmluvy v prípade platby kúpnej ceny na dobierku, alebo do 14 dní od zaplatenia kúpnej ceny v prípade platby platobnou kartou či prevodom/vkladom na účet.

IV.4. V prípade uzavretia kúpnej zmluvy prostredníctvom e-shopu je tovar odovzdávaný predajcom zákazníkovi doručením tovaru na adresu uvedenú zákazníkom v objednávkovo formulári. Zákazník je povinný tovar prevziať. 

IV.5. Ak zákazník tovar neprevezme a tento sa po neúspešnom doručení vráti späť predajcovi, kúpna zmluva zaniká. V takom prípade sú obidve zmluvné strany povinné vrátiť všetko, čo od druhej  strany obdržali. Predajcovi vzniká nárok na náhradu nákladov spojených s neúspešným doručením tovaru zákazníkovi. Predajca je oprávnený v takom prípade výšku vzniknutých nákladov započítať ku kúpnej cene, ak bola zákazníkom uhradená.

V. Základné práva a povinnosti rezervačnej zmluvy

V.1. Zákazníkovi na základe rezervačnej zmluvy vzniká nárok na uplatnenie rezervácie, tzn. na prezretie a vyskúšanie rezervovaného tovaru na predajni predajcu. Zároveň má zákazník bezprostredne po uplatnení rezervácie nárok na uzavretie kúpnej zmluvy za kúpnu cenu, za ktorú bol tovar ponúkaný na e-shope v dobe uzavretia rezervačnej zmluvy.

V.2. Rezervačná zmluva uzavretá odoslaním rezervačného formulára prostredníctvom e-shopu zaniká v prípade, že zákazník rezerváciu neuplatní na predajni predajcu do 5 dní od odoslania oznámenia o tom, že je rezervovaný tovar pripravený, na e-mail uvedený zákazníkom v rezervačnom formulári.

VI. Práva a povinnosti z vád tovaru

VI.1. Zákazník je povinný tovar prezrieť  bezprostredne po jeho prevzatí.

VI.2. V prípade zistenia akýchkoľvek vád tovaru je zákazník povinný tieto vady vytknúť predajcovi bez zbytočného odkladu.

VI.3. Ak je zákazník spotrebiteľ: 

a) je oprávnený uplatniť právo z vád, ktoré sa vyskytnú v dobe dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia tovaru. To neplatí v prípade vád na tovare predávanom za nižšiu cenu z dôvodu takej vady; v prípade vád spôsobených opotrebovaním tovaru dôsledkom jeho obvyklého používania; v prípade vád korešpondujúcim miere používania či opotrebenia pri použitom tovare. 

b) Zákazník má v prípade vád, ktoré sú podstatným porušením zmluvy právo na:

-   odstránenie vady dodaním nového tovaru alebo dodaním chýbajúceho tovaru či jeho časti;

-   odstránenie vady opravou tovaru;

-   primeranou zľavou kúpnej ceny;

-   odstúpenie od zmluvy.

c) Zákazník je povinný predajcovi oznámiť, aké právo podľa čl. VI.3. písm. b) VOP si zvolil, a to pri oznámení vady alebo bez zbytočného odkladu po ňom. Voľbu nie je možné zmeniť bez súhlasu predávajúceho. Ak kupujúci neoznámi voľbu práva predajcovi včas, má práva z vád, akoby sa jednalo o nepodstatné porušenie zmluvy. Ak predajca neodstráni vadu podľa čl. VI.3. písm. b) VOP včas alebo ju odmietne odstrániť, má predajca právo žiadať zľavu z kúpnej ceny alebo môže od zmluvy odstúpiť.

d) Zákazník má v prípade vád, ktoré sú nepodstatným porušením zmluvy právo na:

-   odstránenie vady;

-   primeranú zľavu z kúpnej ceny.

e) Ak predávajúci neodstráni vadu podľa čl. VI.3. písm. d) VOP včas alebo ju odmietne odstrániť, má zákazník právo žiadať zľavu z kúpnej ceny alebo môže od zmluvy odstúpiť.

f) Ak má tovar vadu v zmysle ust. § 2161 obč. zákonníka už pri prevzatí tovaru zákazníkom, má tento právo na dodanie nového tovaru bez vád, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané. Ak sa vada týka len súčasti tovaru, má zákazník právo len na výmenu vadnej súčasti. Ak je možné tovar bez zbytočného odkladu opraviť, má zákazník právo na bezplatnú opravu tovaru. Ak nie je možné dodať nový tovar či jeho súčasť bez vady, a ak nie je možné tovar bez zbytočného odkladu  opraviť, má zákazník právo na odstúpenie od zmluvy.

g) Ak sa vyskytne vada podľa čl. VI.3. písm. f) VOP opakovane aj po oprave tovaru alebo ak sa vyskytne väčší počet vád, má zákazník právo na výmenu tovaru alebo na odstúpenie od zmluvy i v prípade odstrániteľných vád, teda v prípade, keď je je výmena tovaru či odstúpenie od zmluvy vzhľadom k povahe vád neprimerané.

VI.4. Ak je zákazník podnikateľ:

a) zakladá mu právo z vadného plnenia výhradne vada, ktorou má vec pri prechode nebezpečenstva škody na kupujúceho. 

b) Zákazník má v prípade vád, ktoré sú podstatným porušením zmluvy, právo na: 

-   odstránenie vady dodaním nového tovaru alebo dodaním chýbajúceho tovaru či jeho časti;

-   odstránenie vady opravou tovaru;

-   primeranú zľavu z kúpnej ceny;

-   odstúpenie od zmluvy.

c) Zákazník je povinný predajcovi oznámiť, aké právo podľa čl. VI.4. písm. b) VOP si zvolil, a to pri oznámení vady alebo bez zbytočného odkladu po ňom. Voľbu nie je možné zmeniť bez súhlasu predávajúceho. Ak kupujúci neoznámi voľbu práva predajcovi včas, má práva z vád akoby sa jednalo o nepodstatné porušenie zmluvy. Ak predajca neodstráni vadu podľa čl. VI.4. písm. b) VOP včas alebo ju odmietne odstrániť, má predajca právo žiadať zľavu z kúpnej ceny alebo môže od zmluvy odstúpiť.

d) Zákazník má v prípade vád, ktoré sú nepodstatným porušením zmluvy právo na:

-   odstránenie vady;

-   primeranú zľavu z kúpnej ceny.

e) Ak predajca neodstráni vadu podľa čl.VI.4. písm. d) VOP včas alebo ju odmietne odstrániť, má zákazník právo žiadať zľavu z kúpnej ceny alebo môže od zmluvy odstúpiť.

VI.5. V prípade uplatnenia vád tovaru je zákazník povinný predávajúcemu doručiť vadný tovar zároveň s oznámením vady. Náklady spojené s uplatnením práv z vád nesie v prípade ich neodôvodnenosti zákazník.

VII. Odstúpenie od zmluvy zákazníkom

VII.1. Ak je zákazník spotrebiteľom, a ak s predajcom uzatvoril kúpnu zmluvu prostredníctvom e-shopu, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru zákazníkom. Zákazník nemá právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je florbalová hokejka, pokiaľ z rukoväte zvliekol igelitový obal chrániaci z hygienických dôvodov omotávku rukoväte .

VII.2. Zákazník je povinný o odstúpení od zmluvy písomne informovať predávajúceho s uvedením svojich kontaktných údajov. Zákazník môže na informovanie predajcu využiť formulár, ktorý je prílohou týchto všeobecných obchodných podmienok.

VII.3. Odstúpenie od zmluvy musí zákazník odoslať na adresu predávajúceho najneskôr v posledný deň lehoty uvedenej v čl. VII.1. VOP. Odstúpenie je účinné doručením informácie o odstúpení predajcovi.

VII.4. Ak zákazník odstúpi od zmluvy, je povinný predajcovi odovzdať alebo poslať tovar najneskôr do 14 dní od odstúpení od zmluvy. Náklady na vrátenie tovaru predajcovi nesie zákazník.

VII.5. Predajca je povinný vrátiť zákazníkovi kúpnu cenu, ktorú od neho obdržal, a náklady na dodanie tovaru zákazníkovi vo výške korešpondujúcej najlacnejšiemu spôsobu dopravy, ktorý bol v čase uzavretia kúpnej ceny ponúkaný na e-shope, ak tieto náklady od zákazníka obdržal. Predajca vráti zákazníkovi finančné prostriedky do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, ale nie skôr, ako zákazník doručí tovar či potvrdenie o jeho odoslaní na adresu predajcu.

VII.6. Ak zákazník po odstúpení od zmluvy vráti tovar poškodený, teda s hodnotou zníženou v dôsledku inej manipulácie, aká je nutná na prezretie tovaru, je zodpovedný predajcovi za takto zníženú hodnotu. Za zníženie hodnoty tovaru, za ktoré je zákazník podľa tohto ustanovenia zodpovedný, sa považuje najmä: rozstrapkanie dolného okraja okraje čepele florbalovej hokejky, poškodený lak na hokejke, znečistenie, opotrebovanie kolien na brankárskych nohavíc…

VIII. Bonusy

VIII.1. Ak bol zákazníkovi poskytnutý akýkoľvek bonus v závislosti na výške kúpnej ceny (darček, zľavu, dopravu zdarma atď.), je zákazník povinný, ak odstúpi z akéhokoľvek dôvodu od kúpnej zmluvy či jej časti, v dôsledku ktorého poklesne kúpna cena pod výšku odôvodňujúcu poskytnutie bonusu, bonus alebo jeho hodnotu vrátiť spolu s tovarom, ktorého sa týka odstúpenie od zmluvy. 

VIII.2. Ak je zákazník povinný na základe čl. VIII.1. VOP vrátiť predajcovi hodnotu poskytnutého bonusu (darček, zľavu, cenu dopravy), v prípade odstúpenia len od časti kúpnej zmluvy, pripočíta sa tento nárok predajcu ku kúpnej cene, ktorú bude predajca povinný vrátiť kupujúcemu, a to bez toho, že by bolo potrebné k súčtu priradiť akýkoľvek iný úkon.

IX. Užívateľský účet. Ochrana osobných údajov.

IX.1. Nákup a rezerváciu v e-shope môže zákazník urobiť jednak jednorázovo bez registrácie a jednak opakovaným spôsobom na základe registrácie zákazníka a založenia jeho užívateľského účtu v systéme e-shopu (ďalej jen „užívateľský účet“).

IX.2. Užívateľský účet je chránený menom a heslom, ktoré si kupujúci vyberie. Predajca je oprávnený zrušiť užívateľský účet kupujúceho v prípade, že tento nie je počas 2 rokov používaný, prípadne pri porušení povinností kupujúceho z kúpnej či rezervačnej zmluvy. 

IX.3. Osobné údaje, ktoré zákazník poskytuje predajcovi na spracovanie pri jednorazovom nákupe alebo pri zakladaní užívateľského účtu, sú chránené zákonom č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov (ďalej len „ZOOÚ“), a preto sa veci ochrany osobných údajov týmto článkom neupravené riadia týmto zákonom.

IX.4. Kupujúci, ako subjekt údajov v zmysle ust. § 4 písm. d) ZOOÚ dáva týmto súhlas so spracovaním nasledujúcich osobných údajov: meno, priezvisko, titul, adresa bydliska, (daňové) identifikačné číslo, e‑mail, telefón,  (ďalej len ako „osobné údaje“).

IX.5. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov na potreby (za účelom) vedenia užívateľského účtu, uzatvárania kúpnych a rezervačných zmlúv a pre potreby riadneho plnenia práv a povinností z týchto zmlúv. Poskytnutie osobných údajov je v zmysle ust. § 11 odst. 2 ZOOÚ dobrovoľné.

IX.6. Kupujúci je povinný uvádzať vždy pravdivé a úplné osobné údaje a je povinný predajcu v primeranej dobe informovať o zmene osobných údajov podľa čl. IX.4.

IX.7. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú v elektronickej alebo písomnej podobe. Predajca môže poveriť ich spracovaním tretiu osobu a osobné údaje môžu byť sprístupnené len dopravcovi za účelom doručenia tovaru.

IX.8. Ak kupujúci požiada o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predajca povinný túto informáciu bez zbytočného odkladu odovzdať. Obsah tejto informácie je stanovený v ust. § 12 odst. 2 ZOOÚ. Za poskytnutie informácie podľa tohto článku VOP je predajca oprávnený žiadať primeranú náhradu neprevyšujúcu náklady potrebné pre poskytnutie informácie.

IX.9. V prípade, že kupujúci zistí alebo sa domnieva, že predajca či tretia osoba poverená spracovaním uskutočňuje spracovávanie osobných údajov v rozpore s ochranou jeho súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom, hlavne ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel spracovania, môže v zmysle ust. § 21 ZOOÚ požiadať predajcu alebo ním poverenú osobu o vysvetlenie, prípadne môže žiadať, aby predajca alebo tretia osoba odstránili závadný stav. Najmä sa môže jednať o o blokovaní , uskutočnenie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov v zmysle ZOOÚ. Ak je táto žiadosť  zo strany predajcu či tretej osoby uznaná ako oprávnená, odstráni príslušný subjekt okamžite závadný stav.

IX.10. Ak si kupujúci nezvolí inú možnosť, súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov pre účely posielania obchodných informácií a zdelení kupujúcemu. 

X. Ukladanie cookies.

X.1. Kupujúci súhlasí s ukladáním „cookies“ na pevnom disku jeho počítača, ktoré uľahčujú rozlišovanie jednotlivých užívateľov e-shopu.

XI. Doručovanie.

XI.1. Účastníci kúpnej či rezervačnej zmluvy sú povinní všetky vzájomné jednania uskutočňovať písomne, s výnimkou prípadov, kedy zmluva či tieto VOP umožňujú oznámenie prostredníctvom elektronických prostredkov komunikácie.

XI.2. Písomnosť sa považuje za doručenú vhodením do schránky, osobním prevzatím adresátom či uplynutím úložnej lehoty poskytovateľa poštových služieb.

XI.3. Doručovacou adresou kupujúceho je adresa uvedená v jeho užívateľskom účte, prípadne pri uzatváraní rezervačnej alebo kúpnej zmluvy. Doručovacou adresou predajcu je Florbal.com, Hlinky 34, 60300 Brno.

XI.4. Informácie súvisiace s ponukami predajcu a ďalšími obchodnými zdeleniami budú zasielané na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim. Kupujúci týmto udeľuje súhlas so zasielaním ponúk a obchodných zdelení podľa  tohto článku VOP.

XII. Záverečné a prechodné ustanovenia.

XII.1. Ak vzťah založený zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, potom sa strany dohadujú, že vzťah sa riadi českým právom.

XII.2. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predajcom v elektronickej podobe a nie je prístupná.

XII.3. Prílohu týchto VOP tvorí vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Hore

3. Doručovanie tovaru

Platba a dodanie tovaru

Tovar obdržíte prostredníctvom prepravca GLS za cenu od 4€ formou balíka. Pri nákupe v celkovej hodnote nad 90€ je poštovné ZADARMO.

Dodacia lehota je do 48 hodín po odoslaní z nášho obchodu.

Expresná dodávka

Ak objednáte tovar počas pracovných dní  od pondelka do štvrtka do 14.00 hodín, bude tovar, ktorý je na sklade doručený do dvoch pracovných dní. V prípade objednania tohto tovaru v piatok alebo v deň pred štátnym sviatkom, bude tovar doručený do dvoch pracovných dní. Zásielku môžete sledovať on-line na základe poslaného čísla zásielky.

Bránky 160x115cm posielame špeciálny prepravnou službou. Na Váš email Vám zašleme faktúru s číslom účtu. V prípade poštovného za bránky budeme účtovať 10€ za náklady za veľkú zásielku na 1 bránku.

Športové povrchy a skladacie bránky sú účtované špeciálnou príplatkovú sadzbou za dopravu, informáciu nájdete vždy v druhom kroku nákupného košíka.

Dopravu mantinelov kalkulujeme vždy individuálne, vyčkajte na konečnú sumu.

Dodacia lehota je do 48 hodín po odoslaní z nášho obchodu.

Tovar z internetového obchodu Florbal.com je možné vyzdvihnúť v našom obchode v Brne, ktorý nájdete na našej adrese:

Florbal.com

Hlinky 34

603 00 Brno 

tel. 0944 938 211

Tovar je možné vyzdvihnúť v pondelok až piatok v pracovnej dobe 10.00 - 18.00 hodín a v sobotu od 9.00 - 12.00 hodín.

 

Hore

4. Reklamácia, vrátenie tovaru

Reklamácia doručovacích služieb 

Pokiaľ k vám zásielka príde poškodená, postupujte, prosím, nasledovne: 

 • Zásielku si vždy pozrite pred dopravcom. 
 • V prípade poškodenia obalu (pokrčený, roztrhaný, rozmočený…) spíšte s dopravcom protokol o poškodení zásielky. 
 • Nenechajte sa dopravcom presviedčať, že zásielka nie je dobre zaistená. 

V prípade problémov s dopravcom píšte na adresu obchod@florbal.com. Do predmetu uveďte "Sťažnosť na prepravu", opíšte problém, uveďte kontakty na seba, číslo zásielky a číslo objednávky. Váš problém budeme riešiť s dopravcom a oznámime Vám ďalší postup. Poškodené zásielky nemôžu byť vašou starosťou a nesmú vám znepríjemňovať nakupovanie v našom obchode.

Reklamácia vadného tovaru 

Príjemca zásielky je povinný si pri prevzatí zásielku obzrieť a pri zrejmých a na povrchu obálky badateľných poškodeniach, poprípade viditeľných a poznateľných stratách vo vnútri zásielky, tieto poškodenia a straty reklamovať u odosielateľa. O rozsahu poškodenia alebo čiastočnej strate obsahu zásielky musí byť ihneď spísaný zápis o škode. Odosielateľ je povinný takýto zápis spísať. Ak nie je poškodenie alebo čiastočná strata obsahu zásielky pri jej odovzdaní a prijatí príjemcovi zrejmá, je príjemca povinný oznámiť odosielateľovi vznik škody bez zbytočného odkladu po tom, čo ju zistil, najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa doručenia zásielky, na telefónnom čísle 0944938211. 

Príjemca je povinný umožniť odosielateľovi, aby sa pred spísaním zápisu o škode osobne a fyzicky presvedčil o rozsahu škody. 

Na reklamáciu je vo všetkých prípadoch potrebné predložiť kompletný zoznam častí výrobku a kópiu faktúry. Reklamovanú vadu je nutné vytknúť bez zbytočného odkladu po tom, čo mal spotrebiteľ možnosť vec si prezrieť alebo bezprostredne po jej vzniku. 


Reklamácia tovaru sa riadi príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka a zákonom na ochranu spotrebiteľa. V prípade zistenia neprimeranej vady tovaru (na základe písomného posúdenia odborníka, pokiaľ si to vyžaduje povaha výrobku), bude tento tovar vymenený za rovnaký kus. V prípade vady súčiastky bude vymenená daná súčiastka. Pokiaľ nie je možné dodanie novej veci, má spotrebiteľ nárok v prípade uznanie reklamácie na odstúpenie od zmluvy. Ak je výmena neúmerná, má spotrebiteľ nárok na bezplatné odstránenie vady. 

Kupujúci je povinný reklamovaný tovar poslať na adresu:

Florbal.com
Hlinky 34
603 00 Brno
Česká republika

Náklady na dopravu tovaru k predajcovi hradí kupujúci. 
Po obdržaní vyššie uvedených náležitostí zaháji predajca konanie u zasielateľa. Odosielateľ je povinný reklamáciu vybaviť najneskôr do 30tich dní od jej uplatnenia. Predajca ďalej informuje kupujúceho najneskôr do troch dní od obdržania vyjadrenia o reklamácii od odosielateľa. Predajca nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevádzky výrobkov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania výrobkov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. O výsledku reklamácie vás budeme vždy informovať - telefonicky, e-mailom alebo prostredníctvom administračného rozhrania. 

Záruka vrátenia peňazí za tovar 

Nepoužitý tovar je možné podľa odstavca 6 novely občianskeho zákonníka č. 367/2000 vrátiť alebo vymeniť v lehote 14 dní od prevzatia od dopravnej spoločnosti. Nie je možné vrátiť či vymeniť tovar upravený podľa priania spotrebiteľa (skrátené hokejky, tovar s potlačou) a tovar, ktorý bol vybratý z obalu a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť (pri hokejkách je zvlečená fólia z omotávky). V prípade vrátenia tovaru vám budú peniaze okamžite poslané späť bankovým prevodom. Spotrebiteľ je zodpovedný za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku jeho manipulácie. E-shop nie je požičovňa a zneužívať možnosť odstúpenia sa nevypláca. Pokiaľ budú teda na vrátenom tovare viditeľné stopy opotrebenia jeho používaním (odrená čepeľ, použitá omotávka, použité brankárske vybavenie), budeme účtovať čiastku za uvedenie tovaru do pôvodného stavu.  

Pokiaľ sa tak rozhodne, musíte poškodený tovar, bez známok používania (odrená spodná časť čepele) alebo opotrebenia, v pôvodnom obale (napr. sa nesmie strhnúť obal z omotávky) poslať späť v uvedenej lehote (určujúci je dátum odoslania). Po obdržaní vráteného tovaru vráti predajca najneskôr do 10 dní zákazníkovi späť danú čiastku výhradne bankovým prevodom. 


Peniaze vám budú okamžite poslané späť bankovým prevodom.

Pokiaľ dodaný tovar kupujúcemu veľkostne nesedí alebo je inej farby, môže objednávateľ žiadať výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí, a to do 14 dní od prevzatia tovaru. Výmena tovaru sa ale uskutoční len v prípade, že tovar nie je poškodený a nebol použitý. V prípade vrátenia tovaru Vám budú peniaze okamžite poslané späť bankovým prevodom. Spotrebiteľ je zodpovedný za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku jeho manipulácie.  E-shop nie je požičovňa a zneužívať možnosť odstúpenia sa nevypláca. Pokiaľ budú teda na vrátenom tovare viditeľné stopy opotrebenia jeho používaním (odrená čepeľ, použitá omotávka, použité brankárske vybavenie), budeme účtovať čiastku za uvedenie tovaru do pôvodného stavu.  

 • Tovar musí byť neporušený v pôvodnom obale (napr. nesmie byť z hygienických dôvodov strhnutý obal z omotávky na hokejke, odrená spodná časť čepele), tak, aby mohol byť ďalej ponúkaný zákazníkom.
 • Zákazník musí zásielku odoslať do 14 dní po obdržaní tovaru. 
 • Vrátená zásielka musí obsahovať vloženú kópiu faktúry spolu s číslom účtu, kam je potrebné peniaze poslať. 
 • Vraciame vám len peniaze za tovar, nie poštovné. Zásielky poslané na dobierku nepríjmeme. 
 • Peniaze vraciame iba prevodom na účet. 

Vrátený tovar posielajte na adresu: 
Florbal.com
Hlinky 34
602 00 Brno
Česká republika

Zrušenie objednávky: 

 • Objednávku môžete samozrejme zrušiť aj pred odoslaním zásielky od nás. 
 • Objednávku môžete zrušiť telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.
 • V prípade zrušenia objednávky, ktorá už bola uhradená platobnou kartou alebo pomocou bankového tlačidla (mPlatby atď.), Vám bude vrátená čiastka znížená o manipulačný poplatok vo výške 2,2% z celkovej čiastky v prípade platby kartou a 1,2% v prípade platby pomocou bankového tlačidla. 
Hore

5. Časté otázky

Doprava a platba

» Koľko zaplatím za poštovné a balné? 

Nikdy neúčtujeme balné. Všetky objednávky expedujeme prostredníctvom prepravnej služby GLS, vďaka ktorej máte zásielku doma do dvoch pracovných dní od expedície. Pri objednávke nad 90 Eur nebudete platiť ani poštovné. 


 » Je vo vašom obchode možné platiť platobnou kartou? 

Áno, platobnou kartou môžete samozrejme platiť všetok objednaný tovar. Tento spôsob platby je ideálny aj pre zákazníkov zo zahraničia. Kartou je možné platiť aj v kamennom obchode pri osobnom odbere tovaru. 

» Nepodarilo sa mi zaplatiť platobnou kartou, ako mám postupovať? 

Ak sa platba objednávky platobnou kartou nepodarila, je možné pri tejto objednávke zmeniť spôsob platby na dobierku alebo bankový prevod. V prípade zmeny na dobierku využite kontakty na infolinku info@florbal.com alebo 0944 938 211. V prípade zmeny na bankový prevod vyčkejta na doručenie faktúry. Faktúra obsahuje všetky potrebné údaje na prevod platby. Vytvorte novú objednávku vrátane platby. 

Dostupnosť tovaru 

» Kedy môžem očakávať tovar, ktorý je v internetovom obchode na sklade? 

Ak je vybraný tovar v internetovom obchode na sklade, môžeme ho po zabalení expedovať. Obvykle je Vám tovar dodaný do dvoch pracovných dní. Platí pre platbu na dobierku a objednávky, ktoré prišli do 14-tej hodiny. 

» Čo znamená, že je tovar na objednávku? 

Pokiaľ si overujete dostupnosť tovaru a systém hlási: na objednávku, znamená to, že tovar nemáme aktuálne na sklade. Po vytvorení a odoslaní objednávky tovar objednáme u dodávateľa. Pri tovare, ktorý nie je na sklade, sa tým pádom môže predĺžiť obvyklá doba dodania. 

Osobný odber

» Je možné si tovar vyzdvihnúť osobne? 

Áno, všetok tovar je možné si vyzdvihnúť osobne na predajni v Brne. 

 » Kedy bude tovar na osobný odber pripravený na vyzdvihnutie? 

Tovar objednaný na osobný odber je pripravený obvykle do druhého dňa od objednávky. Pred vyzdvihnutím prosím stále počkajte na e-mail, že je tovar pripravený. Viac informácií o osobnom odbere. 

» Ako budem vedieť, že je tovar na osobný odber pripravený na vyzdvihnutie? 

Tovar je prichystaný na vyzdvihnutie akonáhle Vám pošleme informačný e-mail. Pred vyzdvihnutím, prosím,  stále počkajte na našu výzvu, že je tovar naozaj na vyzdvihnutie pripravený. Viac informácií o osobnom odbere. 

Predajňa

» Môžem si ponúkaný tovar niekde fyzicky vyskúšať a kúpiť? 

ÁNO, na našej predajni v centre Brna, na ulici Hlinky 34. Pokiaľ tovar na predajni nebude, je možné po telefonickej dohode akýkoľvek tovar na predajňu dopraviť (s ohľadom na skladové zásoby). 

 » Ako mám postupovať, ak si chcem na predajni vyskúšať rôzne veľkosti tovaru? 

Môže sa stať, že si nie ste istí, ktorá veľkosť topánok Vám padne. V tomto prípade vytvorte objednávku, v ktorej bude tovar rôznych veľkostí (max 2 veľ.), zvoľte osobný odber, a my Vám tovar na predajni prichystáme. 

 » Je možné na predajniach platiť kartou? 

ÁNO! Na predajni je možné platiť kartou.

Výmena tovaru a reklamácia

» Ako postupovať v prípade, že mi objednaný tovar nebude sedieť? 

Komunikáciou so zákazníkom pred odoslaním tovaru sa snažíme riziko voľby nevhodnej veľkosti minimalizovať. Aj napriek tomu sa však môže stať, že vám daná vec nebude sedieť. 

Tovar je teda možné bez udania dôvodu vrátiť v lehote 14 dní od prevzatia od dopravnej spoločnosti. Správnu veľkosť vám obratom odošleme, prípadne sa dohodneme na alternatíve, či vrátení peňazí. Pri uplatnení výmeny tovaru je nutné vyplniť reklamačný formulár. Viac informácií o reklamáciách v sekcii Ako reklamovať. Po prihlásení do užívateľskej sekcie môžete sledovať stav vybavovania reklamácie. 

 » Ako postupovať, ak chcem tovar reklamovať? 

Podrobný popis, ako postupovať v prípade reklamácie tovaru, nájdete v sekcii Ako reklamovať. Po prihlásení do užívateľskej sekcie môžete sledovať stav vybavovania reklamácie. 

Ostatné

» Nedarí sa mi objednávka tovaru cez internet. Ako mám postupovať? 

Kvôli prísnemu nastaveniu pripojenia na internet (obvykle v rámci firemných sietí) sa môže stať, že sa vám nepodarí tovar z nášho obchodu objednať. V tomto prípade môžete objednávku urobiť: 

 • telefonicky (0944 938 211)
 • cez e-mail (info@florbal.com)

!! Nezabudnite, prosím, uviesť všetky údaje potrebné pre úspešnú expedíciu (adresa, telefón, e-mail, ...)

» Získal som zľavový kupón, kam ho zadám? 

Zľavový kupón zadáte v košíku - v rámčeku "Zľavy a zľavové kupóny" pod Obsahom košíka, kde je zoznam tovaru v rámci nákupu. Vložte kód zľavového kupónu a kliknite "Vložiť kupón". Po zadaní zľavového kupónu sa cena automaticky preráta. K jednej objednávke môžete zadať aj viac zľavových kupónov. Pozor: zľavový kupón sa dá použiť pre jedného registrovaného užívateľa len raz.  

Hore

6. O nás

Náš tým

Kdo stojí za celým chodem našeho obchodu? Kdo se stará o objednávky, kdo hlídá nabídku nebo kdo je zodpovědný za balení zboží?

Rádi bychom Ti představili náš tým, který se stará o kompletní chod naší firmy. Jsme nadšení a zapálení lidé s vysokými cíli a nároky na výsledek. Každý z nás je profík na něco jiného, proto tě dokážeme provést celým nákupním procesem od prvotní rady, přes výběr zboží a nákupní košík až po rozbalení krabice doma a to pokaždé rychle a za nejlepší možnou cenu.

Marek Šenkypl 

Pozice ve firmě: Majitel

Ve firmě má na starost marketing (značku, web, propagaci, sponzoring) a obchod (produktová nabídky, nákup, vedení prodejního týmu). Stará se o rozvoj firmy a spolupráci při vývoji nových produktů s některými výrobci. Specializuje se na florbalové technologie.

Florbal hraje již od roku 1999 nejdříve jen pro zábavu, poté oficiálně od roku 2001 za tým TJ Sokol Židenice, kde působil až do roku 2012. Od té doby se věnuje florbalu pouze opět pro zábavu tak, aby jej nepřestal nikdy bavit. Mimo florbalu se aktivně věnuje crossfitu a jachtingu. 

 

 

Radoslav Mikula

Pozice ve firmě:  CZ/SK support

Radoslav má na starosti mimo jiné každodenní komunikaci se zákazníky a dodavateli, vyřizuje objednávky a stará se o chod brněnské prodejny. Ve firmě působí od roku 2008 a je jedním z velmi důležitých článků celé firmy.

Florbalu se věnuje od roku 2002 a až do současnosti nikdy neodehrál zápas za jiný klub než TJ Sokol Brno Židenice. Celkem odehrál v mužských kategoriích 247 zápasů, kde obdržel 316 kanadských bodů a dle klubových statistik je tak nejlepší hráč týmu TJ Sokol Židenice. Radoslav si rád také zakope fotbálek a věnuje se svému francouzskému buldočkovi Gregorovi.

 

 

Petr Ďarmek

Pozice ve firmě: Produktový specialista, Videorecenze

Petr má na starosti focení a testování produktů a zároveň je hlavou pražské pobočky. Petrovy produktové fotografie a videa Vás provází naším eshopem a zároveň na našem Youtube kanálu můžete shlédnout Petrovy recenze na florbalové vybavení. Je to člověk, který florbalu rozumí a poradí Vám s výběrem produktů.

Petr stál u zrodu florbalu u nás. Florbalu se věnuje již od roku 1991. Získal 10 titulů mistra ČR za Tatran Střešovice jako hráč a 2 tituly z pozice trénera. Několik let působil v reprezentaci ČR a účastnil se Mistrovství Evropy i Mistrovství světa. V roce 2008 byl zvolen trenérem roku a v současné době funguje jako metodik klubu FBC Kladno. Mimo florbalu rád jezdí na kole a miluje windsurfing.

 

Jiří Koutný

Pozice ve firmě: Objednávky, expedice

Aktivní extraligový hráč v našem týmu, který má na starosti expedici Vašich objednávek a zároveň Vám rád poradí s výběrem florbalového vybavení na prodejně v Brně.

Jirka již 10 let hraje za extraligový tým Bulldogs Brno. Za tento tým získal v roce 2006 titul Mistra ČR v kategorii Mladších žáků a v roce 2008 titul Mistra ČR v kategorii Starších žáků. Společně s A týmem Bulldogs Brno skončil dvakrát na druhém místě v Poháru ČFbU a v roce 2015 téměř postoupil do Superfinále. Další sporty, které Jirka rád aktivně provozuje jsou fotbal a tenis.

 

 

 

Jirka Šimůnek

Pozice ve firmě: Produktový specialista

Jirka pečuje o zákazníky v pražské prodejně, kde Vám perfektně poradí s výběrem florbalového vybavení přesně pro Vás. Rád Vám doporučí  a upraví florbalku přesně na míru.

Florbal hraje Jirka od 10 let, kdy za tuto dobu vystřídal několik oddílů. Společně s Tatranem Střešovice získal dva tituly Mistra ČR v juniorské a seniorské kategorii. Dvakrát vyhrál juniorský turnaj Prague Games v kategorii B18. Zkusil si také zahraniční angažmá v německém klubu Floor Fighters Chemnitz, ale kvalita českého florbalu jej zlákala opět zpět. Nyní působí za tým FBC Kladno. Jirka se rád společensky pobaví, ale zároveň stíhá studia na Ekonomicko-správní fakultě.

 

Historie našeho obchodu

Internetový obchod Florbal.com  jsme založili v březnu roku 2002, tedy nejsme na trhu žádnými nováčky. Naším hlavním cílem bylo od začátku nabízet profesionální vybavení všem florbalovým hráčům. Snažili jsme se vytvořit alternativu velkým internetovým obchodům pomocí konkurenceschopných cen, přátelského přístupu a ochoty poradit. Nikdy jsme se se zákazníkem nerozloučili ihned po koupi některého z našich produktů a toho se držíme i v současnosti. V naší firmě působí aktivní hráčí florbalu, a tak nejlépe víme, jak rychle potřebujete mít sé nové vybavení doma a být připraveni na vaše gólové akce na hřišti..

Historie obchodu

2002 – Oficiální začátek naší firmy se datuje k 2. 3. 2002, kdy pan Marek Šenkypl spustil první verzi našeho webového rozhraní, která však byla dosti komplikovaná jak na údržbu, tak na nákup zboží. Do nabídky byly začleněny pouze základní značky a stěžejní produkty. V této době jsme zkušenosti s prodejem teprve sbírali kousek po kousku.

2003 – Sami jsme věděli, že pro úspěch je potřeba dál e-shop rozšiřovat a zlepšovat. Začali jsme tak do nabídky zařazovat nové florbalové značky. Chtěli jsme si upevnit naši pozici na trhu a otevřeli jsme v Brně první kamennou prodejnu, spíše prodejničku na ulici Pekařská. Spolu s přátelským přístupem a schopností poradit jsme k sobě přitahovali čím dál větší množství zákazníků, kteří se k nám rádi vraceli a dávali nám najevo, že přesně tudy vede naše cesta.

2005 –  Přestěhovali jsme se do nových prostor na ulici Hrnčířská, kde jsme rozšířili naši nabídku zboží o nově vznikající florbalové značky.

2008 – Spustili jsme druhou verzi eshopu, dík ykteré se nakupování stalo mnohem jednodušším. Investovali jsme nemalou částku do propagace a i nadále svůj systém plnili novými produkty.

2010, - Byla spuštěna třetí verze e-shopu, která obsahovala databázi, díky které bylo mnohem jednodušší nakupovat, psát dotazy a orientovat se v našem obchodě.

Přelomovým rokem pro nás byl rok 2012, který přinesl opravdový posun kupředu. Přestěhovali jsme se do nových prostor na ulici Hlinky a vytvořili největší florbalový obchod v České republice. Součástí obchodu je testovací hřiště, kde všechny hole můžete před nákupem vyzkoušet

2012 - Nové způsoby dopravy jak pomocí České Pošty, tak GLS a začali jsme doručovat zboží i na Slovensko. Splnili jsme podmínku Ověřeno zákazníky serveru Heureka.cz a téměř zdvojnásobili náš nabízený sortiment. Mimo jiné jsme se celou dobu zabývali úpravou a zkvalitněním všech produktů, založili jsme Facebookový i Twitterový kanál a přibrali mezi sebe další kolegy

2013 - Splnili jsme podmínku Ověřeno zákazníky serveru Heureka.cz a téměř zdvojnásobili náš nabízený sortiment. Mimo jiné jsme se celou dobu zabývali úpravou a zkvalitněním všech produktů, založili jsme Facebookový i Instagramový kanál a přibrali mezi sebe další kolegy.

2014 – Pořád bylo co zdokonalovat a v hlavách se nám rodily přesné nápady jak a jakým směrem. Masivně jsme rozšířili komunitu našich fanoušku na Facebooku, kteří se k nám díky našemu fanatizmu do florbalu rádi vraceli.

2015 - Rok "Na plný plyn". Otevřeli jsme druhou prodejnu v Praze, která opět nabízí testovací hřiště. Neúnavně jsme pracovali na rozšíření produktů i služeb. Zařadil jsme naše nové značky, zkvalitnili přepravu i komunikaci s našimi zákazníky. Vrhli jsme se na obsah, začali točit videa a psát recenze na florbalové vybavení.

2016 - Kompletní přepracování eshopu s masivním počtem vylepšení (filtracemi produktů, nebo dárkovou time line) a hlavně přehlednějším a čistším rozřazením produktů. Od této doby ještě neuběhl den, kdy bychom sortiment nerozšiřovali. Pustili jsme se také do složitějších analýz a statistik, které nám ukážou cestu pro rok 2017.

Historii tohoto roku s námi tvoříš právě ty! :-)

Hore

Prídite nás navštíviť

Pobočka Brno

pobocka brno
Pobočka Brno
Hlinky 34, 603 00 Brno
Po - Pia10.00 - 16.00
9.7.z technických důvodů zavřeno
541 214 249
info@florbal.com
Viac o predajni

Pobočka Praha

pobocka praha
Pobočka Praha
Kurta Konráda 6, 19000 Praha 9 - Vysočany
Po - Pia10.00 - 16.00
8.7.- 12.7.10.00-19.00
13.7.10.00-15.00
252 540 008
praha@florbal.com
Viac o predajni
Florbalová výbava

Sledujte nás na Instagramu

Copyright © 2016. Využíváme služby Retail Acceleratoru společnosti Shockworks.

brno pay info
Ako vybrať správnu florbalku? poradce
Akú potrebujem brankársku výbavu? poradce
Akú veľkosť športovej obuvy? poradce
Ako zvoliť športové oblečenie? poradce